xNetVN.com

Đăng ký
section-icon

Bảng tin

Xem mọi người đã đăng gì!

Thành viên mới nhất

1

@ngodoanlean

1

@ngoclien

1

@hongnhu

Nhiệm vụ

Locked quest

Tương tác với các bài đăng

Các bạn cần tương tác (tạo cảm xúc, phản hồi,...) với các trạng thái (status), bài viết, topic...

Locked quest

Xem video YouTube

Bạn cần hoàn thành 100 lượt xem video YouTube. Mỗi video bạn cần xem hết và không được tua nhanh.

Locked quest

Click & View Links

Nhiệm vụ này yêu cầu các bạn nhấn vào các liên kết (link) có trong bài viết, trạng thái (status), topic,.... và các bạn cần phải xem trang đích (landing page) từ 90 giây trở lên thì mới được hệ thống tính 1 lượt xem.

Huy hiệu

React Master

React Master