xNetVN.com

Đăng ký
section-icon

Nhiệm vụ

Duyệt tất cả các nhiệm vụ của cộng đồng!

200000 xu

Locked quest

Tương tác với các bài đăng

Các bạn cần tương tác (tạo cảm xúc, phản hồi,...) với các trạng thái (status), bài viết, topic...

Yêu cầu: 10

Tạo cảm xúc với các bài đăng 200 lần trong 1 tuần

Bình luận các bài đăng 200 lần trong 1 tuần

Nhấn vào các liên kết (và đọc hết) trong bài đăng 500 lần trong 1 tuần.

100 phản hồi (bình luận) trạng thái (status) bất kỳ trong 1 tuần

100 lần yêu thích (favorite) bất kỳ trạng thái (status) nào trong 1 tuần

20 lần phản hồi bất kỳ chủ đề (topic) nào trong diễn đàn trong vòng 1 tuần

20 lần yêu thích (favorite) bất kỳ chủ đề (topic) nào trong diễn đàn trong vòng 1 tuần

100 lần bình chọn bình luận (vote comment) trong 1 tuần

100 lần đánh giá chất lượng nội dung của bài viết (rating post content) trong vòng 1 tuần

100 lần tạo đánh giá bất kỳ (rating) trong vòng 1 tuần

10000 xu

Locked quest

Click & View Links

Nhiệm vụ này yêu cầu các bạn nhấn vào các liên kết (link) có trong bài viết, trạng thái (status), topic,.... và các bạn cần phải xem trang đích (landing page) từ 90 giây trở lên thì mới được hệ thống tính 1 lượt xem.

Yêu cầu: 2

100 lần nhấn vào bất kỳ liên kết (link) nào có trong trạng thái, bài viết, bình luận,… và xem hết trang đích ít nhất là 90 giây.

100 lần nhấn vào bất kỳ liên kết (link) nào có trong trạng thái, bài viết, bình luận,… và xem hết trang đích ít nhất là 90 giây.

25000 xu

Locked quest

Xem video YouTube

Bạn cần hoàn thành 100 lượt xem video YouTube. Mỗi video bạn cần xem hết và không được tua nhanh.

Yêu cầu: 1

100 lượt xem hết video YouTube