xNetVN.com

Đăng ký
section-icon

Điểm thưởng

Tất cả các điểm thưởng của cộng đồng xNetVN!

Hoàn thành nhiệm vụ!

Các giải thưởng

9000 EXP khi đăng ký và tạo tài khoản mới trên website

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới hạn giải thưởng

9000 exp

9000 EXP khi đăng nhập vào tài khoản (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 tháng)

Mô tả nhiệm vụ

1 tháng

Giới hạn giải thưởng

9000 exp

200 EXP khi đăng 1 bình luận (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

200 exp

10 EXP khi nhận được 1 bình luận

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới hạn giải thưởng

10 exp

6000 EXP khi đăng 1 bài viết (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

6000 exp

1000 EXP khi truy cập website mỗi ngày (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 ngày)

Mô tả nhiệm vụ

1 ngày

Giới hạn giải thưởng

1000 exp

20 EXP khi xem bài viết bất kỳ (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút, mỗi người xem mỗi bài viết chỉ tính 1 lần trong 1 ngày)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

20 exp

5 EXP khi có người xem bài viết bất kỳ của bạn (mỗi người xem mỗi bài viết chỉ tính 1 lần trong 1 ngày)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

5 exp

2000 EXP khi tạo chủ đề (topic) mới trong diễn đàn (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 ngày)

Mô tả nhiệm vụ

1 ngày

Giới hạn giải thưởng

2000 exp

200 EXP khi phản hồi bất kỳ chủ đề (topic) nào trong diễn đàn (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 giờ)

Mô tả nhiệm vụ

1 giờ

Giới hạn giải thưởng

200 exp

10 EXP khi nhận được phản hồi bất kỳ chủ đề (topic) nào của bạn trong diễn đàn (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

10 exp

10 EXP khi yêu thích (favorite) bất kỳ chủ đề (topic) nào trong diễn đàn (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 giờ)

Mô tả nhiệm vụ

1 giờ

Giới hạn giải thưởng

10 exp

2 EXP khi nhận được yêu thích bất kỳ chủ đề (topic) nào của bạn trong diễn đàn (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

2 exp

9000 EXP khi kích hoạt tài khoản đăng ký mới

Mô tả nhiệm vụ

1 năm

Giới hạn giải thưởng

9000 exp

2000 EXP khi đổi ảnh đại diện (avatar) của bạn mỗi tháng (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 tháng)

Mô tả nhiệm vụ

1 tháng

Giới hạn giải thưởng

2000 exp

2000 EXP khi đổi ảnh bìa (cover) của bạn mỗi tháng (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 tháng)

Mô tả nhiệm vụ

1 tháng

Giới hạn giải thưởng

2000 exp

200 EXP khi gửi yêu cầu kết bạn đến người khác (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 giờ)

Mô tả nhiệm vụ

1 giờ

Giới hạn giải thưởng

200 exp

200 EXP khi chấp nhận yêu cầu kết bạn từ người khác (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 giờ)

Mô tả nhiệm vụ

1 giờ

Giới hạn giải thưởng

200 exp

200 EXP khi được chấp nhận yêu cầu kết bạn từ người khác (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 giờ)

Mô tả nhiệm vụ

1 giờ

Giới hạn giải thưởng

200 exp

10 EXP khi gửi/phản hồi tin nhắn (Messages) (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

10 exp

1000 EXP khi đăng trạng thái (status) (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 giờ)

Mô tả nhiệm vụ

1 giờ

Giới hạn giải thưởng

1000 exp

100 EXP khi phản hồi (bình luận) trạng thái (status) (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

100 exp

10 EXP khi yêu thích bất kỳ trạng thái (status) nào (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

10 exp

2 EXP khi nhận được yêu thích trạng thái (status)

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới hạn giải thưởng

2 exp

1000 EXP khi đăng trạng thái (status) vào nhóm (group) (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 giờ)

Mô tả nhiệm vụ

1 giờ

Giới hạn giải thưởng

1000 exp

100 EXP khi tham gia nhóm (group) (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

100 exp

100 EXP khi gửi yêu cầu tham gia nhóm riêng tư (private group) (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

100 exp

100 EXP khi được chấp nhận yêu cầu tham gia nhóm riêng tư (private group) (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

100 exp

100 EXP khi mời người khác tham gia nhóm (group) (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

100 exp

20 EXP khi nhấn vào bất kỳ liên kết (link) nào trong trạng thái, bài viết, bình luận,… (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

20 exp

10 EXP khi có người nhấn vào liên kết (link) của bạn (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

10 exp

100 EXP khi xem video (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

100 exp

200 EXP khi xem video của người khác (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

200 exp

20 EXP khi có người xem video của người bạn (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

20 exp

150 EXP khi xem video Vimeo (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

150 exp

500 EXP khi xem hết 1 video YouTube

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới hạn giải thưởng

500 exp

500 EXP khi chia sẻ (share) lên bất kỳ mạng xã hội nào (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

500 exp

250 EXP khi thích (Like) hoặc đề xuất (Recommend) trên mạng xã hội Facebook (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

5 phút

Giới hạn giải thưởng

250 exp

1500 EXP khi chia sẻ (share) lên mạng xã hội Facebook (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

1500 exp

1000 EXP khi chia sẻ (share) lên mạng xã hội Pinterest (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

1000 exp

1000 EXP khi chia sẻ (share) lên mạng xã hội Twitter (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

1000 exp

1000 EXP khi chia sẻ (share) lên mạng xã hội LinkedIn (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

1000 exp

1500 EXP khi chia sẻ (share) bài viết lên bất kỳ mạng xã hội nào (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

1500 exp

350 EXP khi thích (Like) hoặc đề xuất (Recommend) bài viết trên mạng xã hội Facebook (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

350 exp

2000 EXP khi chia sẻ (share) bài viết lên mạng xã hội Facebook (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

2000 exp

1500 EXP khi chia sẻ (share) bài viết lên mạng xã hội Twitter (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

1500 exp

1000 EXP khi chia sẻ (share) bài viết lên mạng xã hội LinkedIn (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

1000 exp

1500 EXP khi chia sẻ (share) bài viết lên mạng xã hội Pinterest (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

1500 exp

500 EXP khi có người chia sẻ (share) bài viết của bạn lên bất kỳ mạng xã hội nào (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

500 exp

150 EXP khi có người thích (Like) hoặc đề xuất (Recommend) bài viết của bạn trên mạng xã hội Facebook (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

150 exp

500 EXP khi có người chia sẻ (share) bài viết của bạn lên mạng xã hội Facebook (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

500 exp

200 EXP khi có người chia sẻ (share) bài viết của bạn lên mạng xã hội Twitter (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

200 exp

100 EXP khi có người chia sẻ (share) bài viết của bạn lên mạng xã hội LinkedIn (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

100 exp

200 EXP khi có người chia sẻ (share) bài viết của bạn lên mạng xã hội Pinterest (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

200 exp

10.000 EXP khi chuyển khoản (transfer) từ 1.000.000 XU trở lên (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 ngày)

Mô tả nhiệm vụ

1 ngày

Giới hạn giải thưởng

10000 exp

10.000 EXP khi nhận chuyển khoản (transfer) từ 1.000.000 XU trở lên (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 ngày)

Mô tả nhiệm vụ

1 ngày

Giới hạn giải thưởng

10000 exp

2000 EXP khi cập nhật thông tin hồ sơ của bạn mỗi tháng (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 tháng)

Mô tả nhiệm vụ

1 tháng

Giới hạn giải thưởng

2000 exp

1.000 EXP khi cập nhật “Tên” (Name) trong hồ sơ của bạn

Mô tả nhiệm vụ

1 năm

Giới hạn giải thưởng

1000 exp

1.000 EXP khi cập nhật “Nơi ở” trong hồ sơ của bạn

Mô tả nhiệm vụ

1 năm

Giới hạn giải thưởng

1000 exp

1.000 EXP khi cập nhật “Mô tả bản thân” trong hồ sơ của bạn

Mô tả nhiệm vụ

1 năm

Giới hạn giải thưởng

1000 exp

1.000 EXP khi cập nhật “Ngày sinh” trong hồ sơ của bạn

Mô tả nhiệm vụ

1 năm

Giới hạn giải thưởng

1000 exp

1.000 EXP khi cập nhật “Nghề nghiệp” trong hồ sơ của bạn

Mô tả nhiệm vụ

1 năm

Giới hạn giải thưởng

1000 exp

1.000 EXP khi cập nhật “Quê quán” trong hồ sơ của bạn

Mô tả nhiệm vụ

1 năm

Giới hạn giải thưởng

1000 exp

1.000 EXP khi cập nhật link “Facebook” trong hồ sơ của bạn

Mô tả nhiệm vụ

1 năm

Giới hạn giải thưởng

1000 exp

1.000 EXP khi cập nhật link “Twitter” trong hồ sơ của bạn

Mô tả nhiệm vụ

1 năm

Giới hạn giải thưởng

1000 exp

1.000 EXP khi cập nhật link “Instagram” trong hồ sơ của bạn

Mô tả nhiệm vụ

1 năm

Giới hạn giải thưởng

1000 exp

1.000 EXP khi cập nhật link “YouTube” trong hồ sơ của bạn

Mô tả nhiệm vụ

1 năm

Giới hạn giải thưởng

1000 exp

1.000 EXP khi kiếm được bất kỳ phần thưởng thành tích (achievement reward) nào (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 giờ)

Mô tả nhiệm vụ

1 giờ

Giới hạn giải thưởng

1000 exp

1.000 EXP khi kiếm được bất kỳ phần thưởng (reward) nào (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 giờ)

Mô tả nhiệm vụ

1 giờ

Giới hạn giải thưởng

1000 exp

1.000 EXP khi kiếm được bất kỳ phần thưởng thứ hạng (rank reward) nào (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 giờ)

Mô tả nhiệm vụ

1 giờ

Giới hạn giải thưởng

1000 exp

100 EXP for earn all rewards of any calendar 1 time (limited to 1 per hour)

Mô tả nhiệm vụ

1 giờ

Giới hạn giải thưởng

100 exp

1.000 EXP khi mở khóa bất kỳ nhiệm vụ (Quest) nào (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 giờ)

Mô tả nhiệm vụ

1 giờ

Giới hạn giải thưởng

1000 exp

10 EXP khi tạo cảm xúc (reaction)

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới hạn giải thưởng

10 exp

2 EXP khi nhận được cảm xúc (reaction)

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới hạn giải thưởng

2 exp

25 EXP khi đánh giá nội dung của bài viết

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới hạn giải thưởng

25 exp

5 EXP khi nhận được đánh giá nội dung bài viết của bạn

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới hạn giải thưởng

5 exp

10 EXP khi tạo bất kỳ đánh giá xếp hạng nào

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới hạn giải thưởng

10 exp

2 EXP khi nhận được bất kỳ đánh giá xếp hạng nào của người khác.

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới hạn giải thưởng

2 exp

10 EXP khi bình chọn bình luận (vote comment)

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới hạn giải thưởng

10 exp

5 EXP khi nhận được bình chọn bình luận (vote comment)

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới hạn giải thưởng

5 exp

2 EXP khi có người bình chọn bình luận (vote comment) trong bài viết của bạn

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới hạn giải thưởng

2 exp

1000 EXP khi xét duyệt và xuất bản (publish) bài viết mới

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới hạn giải thưởng

1000 exp

9000 XU khi đăng ký và tạo tài khoản mới trên website

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới hạn giải thưởng

9000 xu

9000 XU khi đăng nhập vào tài khoản (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 tháng)

Mô tả nhiệm vụ

1 tháng

Giới hạn giải thưởng

9000 xu

200 XU khi đăng 1 bình luận (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

200 xu

10 XU khi nhận được 1 bình luận

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới hạn giải thưởng

10 xu

6000 XU khi đăng 1 bài viết (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

6000 xu

1000 XU khi truy cập website mỗi ngày (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 ngày)

Mô tả nhiệm vụ

1 ngày

Giới hạn giải thưởng

1000 xu

20 XU khi xem bài viết bất kỳ (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút, mỗi người xem mỗi bài viết chỉ tính 1 lần trong 1 ngày)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

20 xu

5 XU khi có người xem bài viết bất kỳ của bạn (mỗi người xem mỗi bài viết chỉ tính 1 lần trong 1 ngày)

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới hạn giải thưởng

5 xu

2000 XU khi mở khóa bất kỳ nhiệm vụ nào (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 giờ)

Mô tả nhiệm vụ

1 giờ

Giới hạn giải thưởng

2000 xu

2000 XU khi tạo chủ đề (topic) mới trong diễn đàn (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 ngày)

Mô tả nhiệm vụ

1 ngày

Giới hạn giải thưởng

2000 xu

200 XU khi phản hồi bất kỳ chủ đề (topic) nào trong diễn đàn (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 giờ)

Mô tả nhiệm vụ

1 giờ

Giới hạn giải thưởng

200 xu

10 XU khi nhận được phản hồi bất kỳ chủ đề (topic) nào của bạn trong diễn đàn (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

10 xu

10 XU khi yêu thích (favorite) bất kỳ chủ đề (topic) nào trong diễn đàn (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 giờ)

Mô tả nhiệm vụ

1 giờ

Giới hạn giải thưởng

10 xu

2 XU khi nhận được yêu thích bất kỳ chủ đề (topic) nào của bạn trong diễn đàn (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

2 xu

9000 XU khi kích hoạt tài khoản đăng ký mới

Mô tả nhiệm vụ

1 năm

Giới hạn giải thưởng

9000 xu

2000 XU khi đổi ảnh đại diện (avatar) của bạn mỗi tháng (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 tháng)

Mô tả nhiệm vụ

1 tháng

Giới hạn giải thưởng

2000 xu

2000 XU khi đổi ảnh bìa (cover) của bạn mỗi tháng (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 tháng)

Mô tả nhiệm vụ

1 tháng

Giới hạn giải thưởng

2000 xu

2000 XU khi cập nhật thông tin hồ sơ của bạn mỗi tháng (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 tháng)

Mô tả nhiệm vụ

1 tháng

Giới hạn giải thưởng

2000 xu

200 XU khi gửi yêu cầu kết bạn đến người khác (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 giờ)

Mô tả nhiệm vụ

1 giờ

Giới hạn giải thưởng

200 xu

200 XU khi chấp nhận yêu cầu kết bạn từ người khác (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 giờ)

Mô tả nhiệm vụ

1 giờ

Giới hạn giải thưởng

200 xu

200 XU khi được chấp nhận yêu cầu kết bạn từ người khác (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 giờ)

Mô tả nhiệm vụ

1 giờ

Giới hạn giải thưởng

200 xu

10 XU khi gửi/phản hồi tin nhắn (Messages) (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

10 xu

1000 XU khi đăng trạng thái (status) (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 giờ)

Mô tả nhiệm vụ

1 giờ

Giới hạn giải thưởng

1000 xu

100 XU khi phản hồi (bình luận) trạng thái (status) (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

100 xu

10 XU khi yêu thích bất kỳ trạng thái (status) nào (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

10 xu

2 XU khi nhận được yêu thích trạng thái (status)

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới hạn giải thưởng

2 xu

1000 XU khi đăng trạng thái (status) vào nhóm (group) (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 giờ)

Mô tả nhiệm vụ

1 giờ

Giới hạn giải thưởng

1000 xu

100 XU khi tham gia nhóm (group) (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

100 xu

100 XU khi gửi yêu cầu tham gia nhóm riêng tư (private group) (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

100 xu

100 XU khi được chấp nhận yêu cầu tham gia nhóm riêng tư (private group) (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

100 xu

100 XU khi mời người khác tham gia nhóm (group) (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

100 xu

20 XU khi nhấn vào bất kỳ liên kết (link) nào trong trạng thái, bài viết, bình luận,… (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

20 xu

10 XU khi có người nhấn vào liên kết (link) của bạn (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

10 xu

100 XU khi xem video (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

100 xu

200 XU khi xem video của người khác (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

200 xu

20 XU khi có người xem video của người bạn (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

20 xu

150 XU khi xem video Vimeo (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

150 xu

500 XU khi xem hết 1 video YouTube

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới hạn giải thưởng

500 xu

500 XU khi chia sẻ (share) lên bất kỳ mạng xã hội nào (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

500 xu

250 XU khi thích (Like) hoặc đề xuất (Recommend) trên mạng xã hội Facebook (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

250 xu

1500 XU khi chia sẻ (share) lên mạng xã hội Facebook (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

1500 xu

1000 XU khi chia sẻ (share) lên mạng xã hội Pinterest (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

1000 xu

1000 XU khi chia sẻ (share) lên mạng xã hội Twitter (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

1000 xu

1000 XU khi chia sẻ (share) lên mạng xã hội LinkedIn (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

1000 xu

1500 XU khi chia sẻ (share) bài viết lên bất kỳ mạng xã hội nào (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

1500 xu

350 XU khi thích (Like) hoặc đề xuất (Recommend) bài viết trên mạng xã hội Facebook (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

350 xu

2000 XU khi chia sẻ (share) bài viết lên mạng xã hội Facebook (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

2000 xu

500 XU khi có người chia sẻ (share) bài viết của bạn lên bất kỳ mạng xã hội nào (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

500 xu

150 XU khi có người thích (Like) hoặc đề xuất (Recommend) bài viết của bạn trên mạng xã hội Facebook (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

150 xu

500 XU khi có người chia sẻ (share) bài viết của bạn lên mạng xã hội Facebook (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

500 xu

200 XU khi có người chia sẻ (share) bài viết của bạn lên mạng xã hội Pinterest (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

200 xu

200 XU khi có người chia sẻ (share) bài viết của bạn lên mạng xã hội Twitter (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

200 xu

100 XU khi có người chia sẻ (share) bài viết của bạn lên mạng xã hội LinkedIn (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

100 xu

10.000 XU khi chuyển khoản (transfer) từ 1.000.000 XU trở lên (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 ngày)

Mô tả nhiệm vụ

1 ngày

Giới hạn giải thưởng

10000 xu

10.000 XU khi nhận chuyển khoản (transfer) từ 1.000.000 XU trở lên (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 ngày)

Mô tả nhiệm vụ

1 ngày

Giới hạn giải thưởng

10000 xu

1.000 XU khi cập nhật “Tên” (Name) trong hồ sơ của bạn

Mô tả nhiệm vụ

1 năm

Giới hạn giải thưởng

1000 xu

1.000 XU khi cập nhật “Nơi ở” trong hồ sơ của bạn

Mô tả nhiệm vụ

1 năm

Giới hạn giải thưởng

1000 xu

1.000 XU khi cập nhật “Mô tả bản thân” trong hồ sơ của bạn

Mô tả nhiệm vụ

1 năm

Giới hạn giải thưởng

1000 xu

1.000 XU khi cập nhật “Ngày sinh” trong hồ sơ của bạn

Mô tả nhiệm vụ

1 năm

Giới hạn giải thưởng

1000 xu

1.000 XU khi cập nhật “Nghề nghiệp” trong hồ sơ của bạn

Mô tả nhiệm vụ

1 năm

Giới hạn giải thưởng

1000 xu

1.000 XU khi cập nhật “Quê quán” trong hồ sơ của bạn

Mô tả nhiệm vụ

1 năm

Giới hạn giải thưởng

1000 xu

1.000 XU khi cập nhật link “Facebook” trong hồ sơ của bạn

Mô tả nhiệm vụ

1 năm

Giới hạn giải thưởng

1000 xu

1.000 XU khi cập nhật link “Twitter” trong hồ sơ của bạn

Mô tả nhiệm vụ

1 năm

Giới hạn giải thưởng

1000 xu

1.000 XU khi cập nhật link “Instagram” trong hồ sơ của bạn

Mô tả nhiệm vụ

1 năm

Giới hạn giải thưởng

1000 xu

1.000 XU khi cập nhật link “YouTube” trong hồ sơ của bạn

Mô tả nhiệm vụ

1 năm

Giới hạn giải thưởng

1000 xu

1.000 XU khi kiếm được bất kỳ phần thưởng thành tích (achievement reward) nào (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 giờ)

Mô tả nhiệm vụ

1 giờ

Giới hạn giải thưởng

1000 xu

1.000 XU khi kiếm được bất kỳ phần thưởng (reward) nào (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 giờ)

Mô tả nhiệm vụ

1 giờ

Giới hạn giải thưởng

1000 xu

1.000 XU khi kiếm được bất kỳ phần thưởng thứ hạng (rank reward) nào (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 giờ)

Mô tả nhiệm vụ

1 giờ

Giới hạn giải thưởng

1000 xu

1.000 XU khi mở khóa bất kỳ nhiệm vụ (Quest) nào (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 giờ)

Mô tả nhiệm vụ

1 giờ

Giới hạn giải thưởng

1000 xu

10 XU khi tạo cảm xúc (reaction)

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới hạn giải thưởng

10 xu

2 XU khi nhận được cảm xúc (reaction)

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới hạn giải thưởng

2 xu

25 XU khi đánh giá nội dung của bài viết

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới hạn giải thưởng

25 xu

5 XU khi nhận được đánh giá nội dung bài viết của bạn

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới hạn giải thưởng

5 xu

10 XU khi tạo bất kỳ đánh giá xếp hạng nào

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới hạn giải thưởng

10 xu

2 XU khi nhận được bất kỳ đánh giá xếp hạng nào của người khác.

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới hạn giải thưởng

2 xu

10 XU khi bình chọn bình luận (vote comment)

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới hạn giải thưởng

10 xu

5 XU khi nhận được bình chọn bình luận (vote comment)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

5 xu

2 XU khi có người bình chọn bình luận (vote comment) trong bài viết của bạn

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới hạn giải thưởng

2 xu

1000 XU khi xét duyệt và xuất bản (publish) bài viết mới

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới hạn giải thưởng

1000 xu

1500 XU khi chia sẻ (share) bài viết lên mạng xã hội Twitter (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

1500 xu

1500 XU khi chia sẻ (share) bài viết lên mạng xã hội Pinterest (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

1500 xu

1000 XU khi chia sẻ (share) bài viết lên mạng xã hội LinkedIn (giới hạn thưởng 1 lần trong 1 phút)

Mô tả nhiệm vụ

1 phút

Giới hạn giải thưởng

1000 xu

Coi chừng

Các khoản khấu trừ tín dụng

-20 EXP khi bỏ yêu thích (unfavorite) bất kỳ chủ đề (topic) nào trong diễn đàn

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới Hạn Khấu Trừ

20 exp

-2 EXP khi bị người khác bỏ yêu thích (unfavorite) bất kỳ chủ đề (topic) nào của bạn trong diễn đàn

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới Hạn Khấu Trừ

2 exp

-400 EXP khi xóa phản hồi bất kỳ chủ đề (topic) nào trong diễn đàn

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới Hạn Khấu Trừ

400 exp

-500 EXP khi bị từ chối yêu cầu kết bạn

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới Hạn Khấu Trừ

500 exp

-2000 EXP khi hủy kết bạn

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới Hạn Khấu Trừ

2000 exp

-1000 EXP khi bị hủy kết bạn

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới Hạn Khấu Trừ

1000 exp

-2000 EXP khi xóa trạng thái (status)

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới Hạn Khấu Trừ

2000 exp

-200 EXP khi xóa phản hồi (reply) trạng thái (status)

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới Hạn Khấu Trừ

200 exp

-20 EXP khi bỏ yêu thích trạng thái (status)

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới Hạn Khấu Trừ

20 exp

-2 EXP khi bị người khác bỏ yêu thích trạng thái (status)

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới Hạn Khấu Trừ

2 exp

-2000 EXP khi xóa trạng thái (status) trong nhóm (group)

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới Hạn Khấu Trừ

2000 exp

-1000 EXP khi thoát nhóm (group)

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới Hạn Khấu Trừ

1000 exp

-20 EXP xóa cảm xúc (reaction)

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới Hạn Khấu Trừ

20 exp

-2 EXP khi bị người khác xóa cảm xúc (reaction)

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới Hạn Khấu Trừ

2 exp

-20 XU khi bỏ yêu thích (unfavorite) bất kỳ chủ đề (topic) nào trong diễn đàn

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới Hạn Khấu Trừ

20 xu

-2 XU khi bị người khác bỏ yêu thích (unfavorite) bất kỳ chủ đề (topic) nào của bạn trong diễn đàn

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới Hạn Khấu Trừ

2 xu

-1000 XU khi xóa phản hồi bất kỳ chủ đề (topic) nào trong diễn đàn

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới Hạn Khấu Trừ

1000 xu

-2000 XU khi hủy kết bạn

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới Hạn Khấu Trừ

2000 xu

-1000 XU khi bị hủy kết bạn

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới Hạn Khấu Trừ

1000 xu

-2500 XU khi xóa trạng thái (status)

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới Hạn Khấu Trừ

2500 xu

-500 XU khi xóa phản hồi (reply) trạng thái (status)

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới Hạn Khấu Trừ

500 xu

-200 XU khi bỏ yêu thích trạng thái (status)

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới Hạn Khấu Trừ

200 xu

-2 XU khi bị người khác bỏ yêu thích trạng thái (status)

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới Hạn Khấu Trừ

2 xu

-2500 XU khi xóa trạng thái (status) trong nhóm (group)

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới Hạn Khấu Trừ

2500 xu

-1500 XU khi thoát nhóm (group)

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới Hạn Khấu Trừ

1500 xu

-1000 XU khi bị từ chối yêu cầu kết bạn

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới Hạn Khấu Trừ

1000 xu

-100 XU khi xóa cảm xúc (reaction)

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới Hạn Khấu Trừ

100 xu

-2 XU khi bị người khác xóa cảm xúc (reaction)

Mô tả nhiệm vụ

Không giới hạn

Giới Hạn Khấu Trừ

2 xu